February 22, 2016

Termeni si conditii

Prezentul document conA?ine Termenii AYi condiA?iile de utilizare a site-ului www.habitam.ro (denumit A�n continuare a�zSite-ula�?), avA?nd valoarea unui contract A�ncheiat A�ntre Administratorul Site-ului AYi orice persoanA?, inclusiv dvs., care acceseazA? Site-ul AYi/sau utilizeazA? Serviciile (denumitA? A�n continuare a�zUtilizatora�?). Drepturile AYi obligaA?iile fiecA?rei pA?rA?i A�n legA?turA? cu Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului sunt reglementate de prezentul document, care se completeazA? cu legislaA?ia romA?nA? A�n vigoare.

Administratorul Site-ului este societatea Habitam Platform SRL, avA?nd sediul social A�n BucureE�ti, Azos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 9, ap. 127., sector 2, A�nmatriculatA? A�n registrul comerA?ului sub nr. J40/10783/2015, avA?nd cod unic de A�nregistrare 24958025 (denumitA? A�n continuare a�zFurnizorula�?).

Orice utilizare de cA?tre dvs. a oricA?ror servicii oferite de Furnizor prin intermediul Site-ului semnificA? acceptarea de cA?tre dvs., A�n A�ntregime, a tuturor prevederilor Termenilor AYi CondiA?iilor AYi A�ncheierea unui contract A�n acest sens A�ntre dvs. AYi Furnizor.

AZN CAZUL AZN CARE NU SUNTEA?I DE ACORD CU TERMENII AzI CONDIA?IILE PREVA�ZUTE AZN PREZENTUL DOCUMENT, AVEA?I OBLIGAA?IA DE A AZNCETA DE AZNDATA� ORICE ACCESARE A SITE-ULUI, PRECUM AzI UTILIZARE A SERVICIILOR OFERITE DE FURNIZOR.

Prin intermediul Site-ului, Furnizorul pune la dispoziA?ia utilizatorilor de internet o platformA? online, un instrument la dispoziA?ia asociaA?ilor de proprietari din RomA?nia AYi membrilor acestora, prin care Utilizatorii pot comunica AYi/sau efectua diverse operaA?iuni A�n interesul asociaA?iei, precum A�nregistrarea de cA?tre persoanele autorizate a operaA?iunilor de contabilitate primarA? AYi generarea rapoartelor pe baza datelor introduse (a�zServiciula�?).

AZNREGISTRAREA AZN BAZA DE DATE A FURNIZORULUI

Pentru utilizarea Serviciului, Utilizatorului i se solicitA? A�nregistrarea A�n baza de date a Furnizorului AYi autentificarea A�n site. AZnregistrarea se face prin alegerea unei parole, furnizarea datelor de contact (nume, prenume, adresA? de e-mail AYi telefon) AYi A�nscrierea A�n asociaA?ia de proprietari din care face parte Utilizatorul. Toate aceste informaA?ii sunt comunicate de Utilizator cA?tre Furnizor pe propria rA?spundere, prin completarea unui formular A�n Site. Utilizatorul va furniza Companiei date corecte, complete, actuale AYi valabile, Utilizatorul fiind singurul responsabil de menA?inerea confidenA?ialitA?A?ii cu privire la parola aleasA? AYi de menA?inerea securitA?E�ii contului propriu.

Utilizatorilor le este interzis sA? foloseascA? datele cu caracter personal ale unei alte persoane fA?rA? autorizarea explicitA? a respectivei persoane sau cu intenE�ia de a se folosi A�n mod fraudulos de identitatea acesteia. Ori de cA?te ori considerA? cA? existA? aceastA? situaE�ie, Furnizorul va avea dreptul de a refuza A�nregistrarea A�n baza de date a Site-ului / de a anula A�nregistrarea deja efectuatA? AYi/sau de a suspenda accesul la contul respectiv de utilizator, potrivit propriei sale opE�iuni.
Furnizorul este A�ndreptA?E�it sA? considere cA? orice persoanA? care furnizeazA? parola AYi adresa de mail corecte pentru accesarea unui cont este autorizatA? de Utilizatorul respectiv.

LIMITA�RI AzI OBLIGAA?II PRIVIND SERVICIILE

Utilizatorul A�AYi asumA? A�ntreaga rA?spundere cu privire la informaA?iile transmise cA?tre Furnizor AYi cA?tre ceilalA?i utilizatori prin intermediul Site-ului AYi Serviciilor, inclusiv cu privire la datele financiare ale asociaA?iei de proprietari, indecAYii de consum AYi comentariile publicate A�n platformA?, dar fA?rA? a se limita la acestea.

Administratorul unei asociaA?ii declarA? pe propria rA?spundere cA? deA?ine aceastA? calitate, prin intermediul funcA?ionalitA?A?ilor disponibile A�n Site (bifarea cA?suA?ei corespunzA?toare AYi/sau A�ncA?rcarea A�n Site a documentelor care dovedesc funcA?ia deA?inutA?). Un Utilizator poate administra prin intermediul Site-ului mai multe asociaA?ii de proprietari. Administratorul Site-ului nu A�AYi asumA? nicio rA?spundere cu privire la declaraA?iile sus-menA?ionate AYi nici nu are obligaA?ia de a verifica dacA? documentele furnizate de Utilizator sunt corecte, complete sau actuale.

Rapoartele AYi soldurile conturilor generate prin intermediul Serviciului au la bazA? exclusiv informaA?ii furnizate de Utilizatori pe propria rA?spundere. Toate informaA?iile referitoare la cheltuieli, venituri, A�ncasA?ri AYi plA?A?i sunt introduse direct de Utilizator A�n Site AYi nu sunt cenzurate AYi/sau verificate de Administratorul Site-ului A�n niciun mod AYi A�n nicio mA?surA?.

Utilizatorii pot A�ncA?rca A�n site, pe propria rA?spundere, documente ale asociaA?iei de proprietari din care fac parte. Acestea sunt stocate A�n arhiva electronicA? a Site-ului AYi pot fi accesate de toA?i membrii asociaA?iei respective.
Utilizatorii care furnizeazA? A�n orice mod informaA?ii ori materiale cA?tre Site A�AYi asumA? obligaA?ia de a nu prejudicia A�n nici un mod drepturile, inclusiv de autor, pe care o terE�A? persoanA? le-ar putea invoca A�n legA?turA? cu materialele AYi informaE�iile transmise, iar persoanele care expediazA? A�n orice mod informaE�ii ori materiale A�nE�eleg AYi acceptA? cA? A�ncA?lcarea A�n orice mod a acestei obligaE�ii nu poate angaja A�n nici un mod rA?spunderea Administratorului Site-ului, ci numai rA?spunderea persoanelor respective.

ToA?i Utilizatorii se obligA? sA? respecte urmA?toarele reguli A�n legA?turA? cu publicarea de comentarii A�n Site:

  • Utilizatorii au obligaA?ia de a relata doar fapte pe care le-au cunoscut A�n mod direct AYi A�AYi asumA? A�ntreaga rA?spundere pentru opiniile exprimate AYi informaA?iile furnizate;
  • Este strict interzisA? publicarea de comentarii defA?imA?toare, calomnioase sau care ar putea aduce atingere onoarei AYi/sau reputaE�iei unei persoane;
  • Este strict interzisA? publicarea A�n Site a oricA?rui comentariu care conA?ine limbaj obscen sau vulgar, conA?ine texte ilegale, ameninE�A?toare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, AYoviniste ori care ar putea discrimina orice persoanA? A�n orice mod sau care ar A�ncA?lca orice alte drepturi AYi libertA?E�i ale omului potrivit legislaA?iei A�n vigoare sau bunele moravuri;
  • Utilizatorii au obligaA?ia de a nu face sub nicio formA? publicitate pentru alte site-uri, servicii sau bunuri A�n comentariul publicat pe Site.

Fiecare Utilizator decide prin setarea contului propriu A�n ce mA?surA? permite accesul altor Utilizatori sau publicului larg la datele sale cu caracter personal sau la detalii despre activitatea proprie A�n Site.

Utilizatorul este responsabil pentru A�ntreaga sa activitate A�n Site. Utilizatorul se obligA? sA? apere administratorul Site-ului A�mpotriva oricA?ror cereri, pretenA?ii sau reclamaA?ii de orice naturA? formulate de un terE� A�n legA?turA? cu activitatea sa A�n Site, cu informaA?iile furnizate AYi cu eventualele drepturi A�ncA?lcate AYi sA? despA?gubeascA? administratorul Site-ului faA?A? de orice cheltuieli AYi costuri angajate A�n legA?turA? cu cele de mai sus.

TARIFE AzI PLA�A?I

AvA?nd A�n vedere cA? o parte din Servicii pot fi furnizate contra cost, Utilizatorul se obligA? sA? achite cA?tre Administratorul Site-ului toate tarifele aplicabile pentru respectivele Servicii, potrivit condiA?iilor AYi instrucA?iunilor prevA?zute A�n Site AYi A�n Lista de preA?uri. Tarifele din Lista de preA?uri sunt exprimate A�n RON AYi nu includ TVA.

Administratorul Site-ului A�AYi rezervA? dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre Servicii AYi de a stabili noi tarife A�n orice moment, potrivit propriei sale opA?iuni. Orice modificare de tarife va deveni operantA? dupA? notificarea A�n acest sens a Utilizatorului (prin e-mail sau prin afiE�area acesteia pe Site, potrivit opE�iunii Companiei). Pentru Utilizatorii care au plA?tit A�n avans Serviciile, modificarea de tarife devine operantA? din momentul A�n care expirA? perioada pentru care au achitat Serviciile sau din momentul A�n care achiziE�ioneazA? Servicii noi. Utilizatorul este obligat sA? verifice periodic tarifele prevA?zute A�n Lista de preA?uri.

Sunt aplicabile urmA?toarele reguli pentru transferul de la Utilizator cA?tre Administratorul Site-ului a tarifelor corespunzA?toare Serviciilor prestate A�n favoarea Utilizatorului:

  • Utilizatorul va achita A�n avans contravaloarea Serviciilor, pe baza facturii / facturii pro forma emise de Administratorul Site-ului; Utilizatorul nu va beneficia de Serviciile oferite contracost A�nainte ca suma corespunzA?toare sA? fi fost achitatA? efectiv cA?tre Administratorul Site-ului, plata fiind consideratA? efectuatA? doar A�n momentul A�n care contul bancar al Administratorului Site-ului va fi fost creditat cu suma respectivA?.
  • Utilizatorul A�nE�elege AYi acceptA? cA? rambursarea de cA?tre Administratorului Site-ului a sumelor plA?tite de acesta cA?tre Administratorului Site-ului pentru Serviciile prestate, indiferent de motivul invocat sau de cuantumul sumei, nu este posibilA?.
  • AZn caz de neexecutare a obligaE�iei de platA?, Administratorului Site-ului poate sA? suspende furnizarea Serviciilor, dacA? furnizarea lor a A�nceput, pA?nA? la achitarea integralA? a debitului restant. <\li>

Utilizatorul A�nE�elege AYi este de acord sA? suporte toate comisioanele sau spezele de orice fel prevA?zute pe Site sau datorate A�n orice mod A�n legA?turA? cu sumele achitate Administratorului Site-ului, inclusiv comisioanele procesatorilor de plA?A?i.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECA?IA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecA?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal AYi libera circulaA?ie a acestor date, modificatA? AYi completatA? AYi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal AYi protecA?ia vieA?ii private A�n sectorul comunicaA?iilor electronice, Habitam Platform S.R.L. va administra A�n condiA?ii de siguranA?A? AYi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaA?i despre dvs. VA? informA?m cA? datele personale pe care ni le furnizaA?i sunt prelucrate A�n scop de furnizare a serviciului online adresat asociaE�iilor de proprietari, inclusiv platforma de comunicare A�ntre membrii acestora, precum AYi A�n scop de reclamA?, marketing AYi publicitate. La opA?iunea dvs., ne furnizaA?i unele date personale ale dvs. pentru a vA? crea un cont valabil AYi pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului habitam.ro / app.hapitam.ro de cA?tre Habitam Platform S.R.L. InformaA?iile A�nregistrate sunt destinate utilizA?rii de cA?tre Habitam Platform S.R.L. AYi sunt comunicate numai urmA?torilor destinatari: partenerilor contractuali ai operatorului, persoanei vizate AYi celorlalE�i utilizatori ai platformei, dacA? existA? acordul persoanei vizate. Prin A�nregistrarea A�n site utilizatorul consimte la comunicarea datelor sale cu caracter personal partenerilor contractuali ai operatorului. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaA?i de dreptul de acces, dreptul de intervenA?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale AYi dreptul de a vA? adresa justiA?iei.
TotodatA?, aveA?i dreptul sA? vA? opuneA?i prelucrA?rii datelor personale care vA? privesc AYi sA? solicitaA?i AYtergerea datelor. SunteA?i de acord cA? AYtergerea datelor personale ale dvs. va fi urmatA? de AYtergerea contului dvs. din sistem AYi de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de Habitam Platform S.R.L. Pentru exercitarea acestor drepturi puteA?i face o cerere A�n scris cu cerinA?a dvs., pe care sA? o trimiteA?i apoi fie prin poAYtA? scrisA? la adresa Habitam Platform S.R.L., BucureE�ti, Azos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 9, ap. 127., sector 2, fie prin e-mail la adresa office@habitam.ro.
Habitam Platform S.R.L. este operator de date cu caracter personal A�n curs de A�nregistrare A�n registrul de evidenA?A? a prelucrA?rilor de date cu caracter personal (notificare depusA? online la data de 18 noiembrie 2015).

CONA?INUTUL SITE-ULUI

Site-ul AYi A�ntreg conE�inutul sA?u sunt protejate de prevederile legislaE�iei romA?ne cu privire la dreptul de autor AYi sunt create special pentru folosirea lor de cA?tre Utilizatori cu prilejul utilizA?rii Serviciului, doar A�n scop personal AYi necomercial. Site-ul A�n A�ntregime este proprietatea Furnizorului AYi nu poate fi accesat AYi folosit de Utilizatori decA?t cu respectarea acestor Termeni AYi condiA?ii. Este interzisA? copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vA?nzarea, distribuE�ia totalA? sau parE�ialA?, integralA? sau modificatA? a conE�inutului acestui Site sau a oricA?rei pA?rE�i a acestuia efectuate A�n orice alte scopuri decA?t cele prevA?zute mai sus. Furnizorul A�AYi rezervA? dreptul de a acE�iona A�n instanE�A? orice persoanA? care A�ncalcA? prevederile de mai sus.

LIMITA�RI DE RA�SPUNDERE. FORA?A� MAJORA�.

Utilizatorul A�nE�elege AYi acceptA? cA? prin intermediu Serviciilor Administratorul Site-ului oferA? doar o platformA? online, astfel cA? nu are nicio obligaE�ie ori rA?spundere privind urmA?toarele, dar fA?rA? a se limita la acestea: conduita Utilizatorilor care acceseazA? Serviciile prin intermediul Site-ului; conE�inutul fiE�ierelor A�ncA?rcate de Utilizatori A�n Site; informaE�iile transmise / recepA?ionate de Utilizatori A�n urma utilizA?rii Serviciilor; funcE�ionarea optimA? a echipamentului pe care Utilizatorul acceseazA? Site-ul; orice consecinE�e care pot deriva din cele menE�ionate mai sus.

Utilizatorii A�nE�eleg AYi acceptA? cA? Furnizorul este absolvit de orice rA?spundere A�n eventualitatea producerii oricA?rei opriri, A�ntreruperi, A�ngreunA?ri, disfuncE�ionalitA?E�i sau erori A�n funcE�ionarea Site-ului, A�n situaE�ia unei erori tehnice de orice fel sau oricA?ror erori A�n furnizarea Serviciului, precum AYi A�n orice situaE�ie A�n care nu ar dovedi cert cA? orice erori sau probleme de naturA? tehnicA? din cele menA?ionate mai sus se datoreazA? A�n mod direct AYi exclusiv culpei grave a Furnizorului.
AZn cazurile de forE�A? majorA?, Furnizorul AYi/sau operatorii, directorii, angajaE�ii, sucursalele, filialele AYi reprezentanE�ii sA?i, sunt exoneraE�i total de rA?spundere. Cazurile de forE�A? majorA? includ, dar nu se limiteazA? la acestea: erori de funcE�ionare ale echipamentului tehnic al Furnizorului, lipsa funcE�ionA?rii conexiunii la internet, lipsa funcE�ionA?rii conexiunilor de telefon, viruE�ii informatici, atacurile informatice de orice fel AYi interferarea cu programe informatice maliE�ioase, accesul neautorizat A�n sistemele Site-ului, erorile de operare, grevA? etc.

Administratorul Site-ului nu garanteazA? implicit sau expres pentru furnizarea Serviciilor. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateE�ea AYi A�ncrederea A�n Servicii AYi va A�ncerca sA? corecteze erorile AYi omisiunile cA?t mai repede posibil. Serviciile AYi Site-ul sunt puse la dispoziA?ia Utilizatorilor potrivit principiului a�?aAYa cum sunta�?, a�?aAYa cum sunt disponibilea�?, fA?rA? niciun fel de garanE�ii, exprese sau implicite, AYi fA?rA? nicio rA?spundere din partea Administratorului Site-ului A�n legA?turA? cu acestea. Administratorul Site-ului nu garanteazA? A�n niciun mod sau mA?surA? rezultatele utilizA?rii Serviciilor AYi Utilizatorul A�AYi asumA? toate riscurile AYi A�ntreaga rA?spundere juridicA? A�n legA?turA? cu acestea. AZn nicio situaA?ie, indiferent de circumstanA?ele invocate, Administratorul Site-ului nu va putea fi chemat sA? rA?spundA? faA?A? de Utilizator(i) A�n legA?turA? cu Site-ul sau Serviciile decA?t A�n limita sumelor plA?tite efectiv de Utilizator cA?tre Administratorul Site-ului cu titlu de preA? contractual (tarif pentru Servicii).

LITIGII

Drepturile AYi obligaE�iile Utilizatorilor AYi ale Furnizorului, prevA?zute de prezentele Termeni AYi condiA?ii, precum AYi toate efectele juridice pe care acest document le produce, vor fi interpretate AYi guvernate A�n conformitate cu legea romA?nA?. Orice litigiu nA?scut din sau A�n legA?turA? cu Termenii AYi condiA?iile va fi soluE�ionat pe cale amiabilA?. AZn cazul A�n care pA?rA?ile nu ajung la un acord, litigiul va fi soluE�ionat de instanE�a judecA?toreascA? competentA? aflatA? A�n raza teritorialA? a municipiului BucureE�ti.

MODIFICAREA TERMENILOR AzI CONDIA?IILOR DE UTILIZARE

Furnizorul are dreptul de a modifica oricA?nd AYi A�n orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni AYi condiA?ii, fA?rA? nicio notificare prealabilA? AYi fA?rA? a fi obligat sA? A�ndeplineascA? vreo altA? formalitate faA?A? de Utilizatori, A�n afara de afiAYarea noilor Termeni AYi condiA?ii A�n Site.

Orice modificare va fi consideratA? ca fiind acceptatA? deplin AYi necondiE�ionat de cA?tre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare A�n continuare a Serviciului ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricA?nd dupA? operarea modificA?rii, iar neacceptarea oricA?rei modificA?ri atrage obligaE�ia respectivului Utilizator de a A�nceta de A�ndatA? accesarea Site-ului AYi/sau utilizarea A�n orice mod a Serviciului.

AZNCETAREA TERMENILOR AzI CONDIA?IILOR DE UTILIZARE

Oricare parte poate denunE�a unilateral prezentele Termeni AYi condiA?ii A�n orice moment, prin notificare scrisA? transmisA? celeilalte pA?rE�i, cu cel puE�in 15 zile A�nainte de data la care A�ncetarea A�AYi produce efectele. DenunA?area unilateralA? a prezentelor Termeni AYi condiA?ii de cA?tre oricare dintre pA?rA?i va avea ca efect AYtergerea contului din Site al Utilizatorului respectiv (care a notificat denunA?area / cA?ruia i-a fost notificatA? denunA?area). Utilizatorul poate denunA?a prezentele Termeni AYi condiA?ii doar prin notificare scrisA? transmisA? cA?tre sediul social al Furnizorului. Furnizorul poate denunA?a prezentele Termeni AYi condiA?ii prin intermediul poAYtei electronice, pe adresa de e-mail folositA? de utilizator la crearea contului.

Furnizorul poate A�nceta sau suspenda Serviciul sau poate interzice accesul la Site, fA?rA? notificare prealabilA?, oricA?rui Utilizator, A�n cazul A�n care Furnizorul considerA? cA? Utilizatorul A�ncalcA? A�n orice mod sau A�n orice mA?surA? oricare din prevederile prezentele Termeni AYi condiA?ii.

FA?rA? a aduce atingere prevederilor de mai sus, Furnizorul A�AYi rezervA? dreptul de a modifica sau de a A�ntrerupe, temporar sau permanent, parE�ial sau A�n totalitate, serviciile furnizate prin intermediul acestui Site, fA?rA? o notificare prealabilA?, iar prezentele Termeni AYi condiA?ii se suspendA? sau A�nceteazA? A�n consecinA?A?, fA?rA? ca Furnizorul sA? poate fi obligat la plata de despA?gubiri cA?tre Utilizatori.